شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

کمیته نظام پیشنهادات

 

همواره برای انجام امور می توان به راه حل های بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر معمول است ، دست یافت. نقطه آغاز این دستیابی، تفکیر صحیح و منطقی درباره اهداف و امکانات بالقوه و بالفعل ، شناخت خلاء های  موجود وشرایط درونی و بیرونی موجود برای انجام کار و ارائه خدمات استفاده بهینه به عمل آید.

برای دست یافتن به چنین نظمی نیاز به نوعی سازماندهی است که اولاًَ صاحبان اندیشه های سازنده را به طور یکسان و بدون توجه به موقعیت سازمانی آنها در نظام تشکیلاتی ، پذیرا باشد. ثانیا اختیارات و قدرت تصمیم گیری و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف یا مخدوش ننماید و موجبات لازم برای تشویق مادی و معنوی پرسنل را در قبال عرضه کردن اندیشه های سازنده در دسترس بگذرد تا از خلاقیت و پویایی تفکر انسان ها در جهت ساختن سازمانی بهتر استفاده مطلوب به عمل آید.

 • محورهای قابل توجه برای پیشنهاد

 • افزایش سرعت انجام کار

 • بهبود نرم افزار

 • افزایش انگیزش کارکارکنان

 • بهبود سیستم های تصمیم گیری ، اطلاعات و ازیابی عملکرد

 • چرخش نیرو

 • بهبود نظم و انضباط در محیط اداره

 • حذف دوباره کاریها

 • حفظ روابط با مشتریان

 • افزایش سود آوری و کاهش هزینه ها

 • افزایش کیفیت خدمات

 • بازار سازی و بازاریابی موثر در جهت معرفی بندر خرمشهر

 • کاهش دفعات مراجعه مشتریان

 • بهبود آموزش منابع انسانی

 • حذف مقرارت زائد و دست و پا گیر

 • افزایش بهره وری منابع انسانی

 • صرفه جوی در زمان (کاهش)

 • متنوع سازی خدمات

 • بهبود یا اصلاح ساختار های (سازمانی، مالی،...)

 • ارتقاء سطح ایمنی

 • تکمیل وتوسعه و فعال تمودن منطقه ویژه

 • بهینه سازی مصرف آب  انرژی