فناوری اطلاعات و ارتباطات --> سیستم های نرم افزاری --> سیستم جامع امور قراردادها و گارد و انتظامات 

نرم افزار جامع حقوقی و گارد و انتظامات

 

     این نرم افزار شامل 8 زیر سیستم بوده که دو زیر سیستم آن مربوط به اداره امور حقوقی و قراردادها و 6 زیر سیستم آن مربوط به اداره گارد و انتظامات می باشد.

     این سیستم بر اساس جدیدترین متدولوژی پیاده سازی نرم افزار (Rup) برای اولین بار در بنادر کشور نصب و پیاده سازی شد.

 

 

هدف از اجرای نرم افزار:

 

-          مکانیزه نمودن گردش کار سیستم حقوقی و گارد و انتظامات در بنادر

-          بهبود مدیریت فرایندها 

-          ایجاد سیستم مدیریت تغییرات

-          ساماندهی ارتباط واحدهای درون و برون سازمانی 

-          ایجاد بانک اطلاعاتی

-          ارائه خدمات بهتر و سریعتر به مراجعان

-          کاهش بروکراسی اداری

 

 

             کاووش