پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶

فهرست مناقصه ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/8 با موضوع نظافت و پاکسازی محوطه و ساختمان های اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
95/8 ۳ آبان ۱۳۹۵ ۶ آبان ۱۳۹۵ ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ۲ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری شبکه برق اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر
95/7 ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران (6/95 ) نظارت عالیه بر پروژه های سرمایه گذاری بندر خرمشهر
95/6 ۳ مهر ۱۳۹۵ ۷ مهر ۱۳۹۵ ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ۱ مهر ۱۳۹۵ استعلام ارزیابی کیفی
تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات گیت های ورودی بندر خرمشهر
95/2 ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ۵ مهر ۱۳۹۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ فراخوان
آگهی شناسایی سرمایه گذار موضوع سرمایه گذاری : احداث و بهره برداری از نیروگاه برق بندر خرمشهر
  ۶ مرداد ۱۳۹۵ ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ۵ مرداد ۱۳۹۵ آگهی شناسایی سرمایه گذار
موضوع مناقصه : تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (PM) ابنیه و اماکن اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
95/4 ۴ مرداد ۱۳۹۵ ۷ مرداد ۱۳۹۵ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ۳ مرداد ۱۳۹۵ مناقصه
((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/5 )) موضوع : اجاره زمانی یدک کش از بخش خصوصی
95/5 ۵ مرداد ۱۳۹۵ ۵ مرداد ۱۳۹۵ ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره20/94))راهبری خودروهای ملکی اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر
94/20 ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ مناقصه
موضوع : ((آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 18/94 ))تعمیرات اساسی وتوسعه ی ساختمان آتش نشانی اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر
18/94 ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ۳ اسفند ۱۳۹۴ ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 17/94 موضوع مناقصه : احداث برج کنترل ترافیک دریایی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
17/94 ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ مناقصه