چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

کارمندان اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر خود را نسبت به اصول ذیل در برخورد کریمانه با اربابان رجوع،
متعهد دانسته و تمام همت و تلاش خود را در راستای تحقق این اصول بکار خواهند گرفت. و از اهمال در این
خصوص پرهیز نموده و با سرلوحه قراردادن دستورات اخلاقی که در دین مبین اسلام و خاصه مکتب حقه ی تشیع
توصیه شده است، خداوند را بر تمام رفتار آشکار و نهان خویش ناظر می دانند :
اصل محبت : بر اساس این اصل متعهدیم که با تمام اربابان رجوع رفتاری از سر دوستی و محبت داشته و
آنچه را از منش و برخورد می پسندیم ، بر اربابان رجوع نیز پسندیده دانسته و بدان عمل نماییم.
اصل تسلط بر نفس و متانت رفتار : بر اساس این اصل متعهدیم که در مواقع خشم ، بر رفتار و گفتار خود
مسلط و آنچنانکه بر طبق دستورات دین و با تأسی از امام هفتم شیعیان ، امام موسی کاظم علیه السلام ،
آموخته ایم ، رفتاری خردمندانه داشته باشیم.
امانت داری: بر اساس این اصل متعهدیدم نسبت به دارایی های مادی و معنوی اربابان رجوع و این اداره کل
امانت دار بوده و از خیانت و یا اهمال در نگهداری آن بپرهیزیم.
اصل درست کاری و وجدان کاری : بر اساس این اصل متعهدیم که در انجام وظایف محوله حداکثر توان خود را در
راستای رضایت اربابان رجوع بکار گیریم.
اصل عدالت و شفافیت: بر اساس این اصل معتقدیم که کلیه اربابان رجوع در شرایط برابر، در پیشگاه قانون
یکسان می باشند و همچنین خود را متعهد می دانیم ، ضمن شفاف سازی فرآیندها و رویه های الزام آور کاری ،
رفتاری ضابطه مند و به دور از سلایق و علایق شخصی با مردم داشته باشیم.
اصل خوشرویی : بر اساس این اصل و بر اساس آنچه از آموزه های اخلاق پیشوایان دینی و مکتب تشیع
آموخته اییم، خود را به برخورد همراه با خوشرویی در برابر اربابان رجوع متعهد دانسته و بر تحقق و نهادینه شدن
این رفتار پسندیده همت می گماریم.