چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 

                              مشخصات و موقعیت علائم کمک ناوبری حوزه استحفاظی مستقر در اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

ردیف

نام بویه

مشخصات چراغ

موقعیت جغرافیایی

محل استقرار

1

بویه کشتی مغروقه

نور سفید دو فلاش در 9 ثانیه

N         /426 َ50       290

E         /380 َ50       480

شمال ترمینال همسایه در خلیج فارس

2

بویه آبهای ایمن

نور سفید یک فلاش در 10 ثانیه

N          /557 َ49     290

E           /146 َ48     480

2 مایلی دهانه اروند رود(کفگا)

3

بویه شماره 2

نور قرمز یک فلاش در 5 ثانیه

N         /000 َ49       290

E         /205 َ47     480

ابتدای دهانه اروندرود (بارخارجی ) واحد مغروقه شکیبا

4

بویه شماره 1

نور سبز یک فلاش در 7 ثانیه

N         /122 َ50      290

E          /551 َ46     480

ابتدای دهانه اروندرود(بار خارجی )

5

بویه شماره 3

نور سبز یک فلاش در 4 ثانیه

N          /000 َ51      290

E         /494 َ44       480

بار خارجی اروندرود

6

بویه جدید

سبز

N          /666 َ51      290

E           /050 َ43     480

بین بویه 3و 5

7

بویه شماره 5

نور سبز یک فلاش در 5 ثانیه

N         /026 َ52      290

E          /494 َ42     480

بار خارجی اروندرود

8

بویه شماره 7

نور سبز دو فلاش در 5/4 ثانیه

N          /090 َ53      290

E        /635 َ40        480

بار خارجی اروندرود

9

بویه شماره 9

نور سبز یک فلاش در 5 ثانیه

N         /554 َ54       290

E         /972 َ38       480

بارخارجی اروندرود

10

بویه شماره 11

نور سبز یک فلاش در 5 ثانیه

N         /459 َ55       290

E         /733 َ37       480

(واحد مغروقه گلشن )

11

بویه شماره 13

علامت روز

N         /752 َ56       290

E         /119 َ35        480

پل بعثت – روی واحد مغروقه عسلویه

12

بویه شماره 15

نور سبز یک فلاش در 3 ثانیه

N         /918 َ56       290

E         /326 َ34       480

جنوب غربی پل بعثت (دوبه مغروقه ماشاالله )

13

بویه شماره 17

علامت روز

N         /000 َ57       290

E         /953 َ33       480

شمال غربی پل بعثت (دوبه مغروقه نصرا...)

14

بویه شماره 4

نور قرمز یک فلاش در 5 ثانیه

N         /938 َ57       290

E         /352 َ30      480

سمت ساحل همسایه کنار پل شمع کوبی

15

بویه شماره 19

نور سبز دو فلاش در 5 ثانیه

N         /519 َ19       290

E         /100 َ17       480

آبادان –اسکله شیلات واحد مغروقه

16

بویه شماره 21

نور سبز دو فلاش در 5/4 ثانیه

N        /855 َ24        290

E         /360 َ10       480

کارون بار – روبروی نهر ام الرساس

17

بویه شماره 23

نور سبز یک فلاش در 5 ثانیه

N         /731 َ25       290

E         /568 َ9       480

کارون بار محوطه قدیم خانیان بندر (حوالی کشتی مغروقه )