چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 

 

 

نام لنگرگاه

موقعیت تقریبی جغرافیایی

مکان لنگرگاه

1

لنگرگاه خارجی

N       /324 َ49       290

       480        48 /264 َ        E

حوالی بویه آبهای ایمن

 2

لنگرگاه جزیره مینو

N         /482 َ19       300

E        778  /  َ11      480

ضلع جنوبی جزیره مینو از موقعیت ذکر شده تا مغروقه ایران هجرت

 3

لنگرگاه فیلیه

N         /886 َ26       300

E         /272    َ7      480

بین نهر فیلیه و خیّن