چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 

   مناطق حساس دارای تجهیزات دریایی ، اسکله ای و حوضچه ای، جهت کم کردن سرعت شناورها

روبروی سکوی اروند(Crane)

N      ً14     َ50      290

E      ً48     َ46      480

اروند کنار

N     ً56      َ57      290

E      ً21     َ30      480

بندر فاو

از

               N     ً23      َ58      290

                E      ً34     َ29      480

تا

 N    ً45      َ58      290                     

    E      ً01    َ29      480                      

پیچ قصر

N     ً58      َ00      300

E      ً52     َ26      480

خسرو آباد

N     ً38      َ09      300

E      ً34     َ24      480

بندر آبادان

از

N          ً39      َ18      300

E      ً49.40     َ17      480 

تا

N     ً14      َ20      300                              

E      ً54     َ15      480                      

منطقه شناوه (اروندان 2)

N  ً22.9      َ23      300

E      ً57     َ10      480

بندر خرمشهر

N     ً36      َ25      300

E      ً45     َ09      480