چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸
 
گشت دریایی۱۰
گشت دریایی۹
گشت دریایی۸
گشت دریایی۵
گشت دریایی۴
گشت دریایی۳
گشت دریایی۲
گشت دریایی۱
بازدید شلمچه۹
بازدید شلمچه۸
بازدید شلمچه۷
بازدید شلمچه۵
بازدید شلمچه۴
بازدید شلمچه۳
بازدید شلمچه۲
بازدید شلمچه۱
بازدید موزه ۹
بازدید موزه ۸
بازدید موزه ۷
بازدید موزه ۶
بازدید موزه ۵
بازدید موزه ۴
بازدید موزه ۳
بازدید موزه ۲
بازدید موزه ۱