سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
دیدار مدیر کل و معاونین با امام جمعه شهرستان خرمشهر
دیدار مدیر کل و معاونین با امام جمعه شهرستان خرمشهر
دیدار مدیر کل و معاونین با امام جمعه شهرستان خرمشهر
دیدار مدیر کل و معاونین با امام جمعه شهرستان خرمشهر
دیدار مدیر کل و معاونین با امام جمعه شهرستان خرمشهر
دیدار مدیر کل و معاونین با امام جمعه شهرستان خرمشهر
دیدار مدیر کل و معاونین با  امام جمعه شهرستان خرمشهر
دیدار مدیر کل و معاونین با  امام جمعه شهرستان خرمشهر