چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸
 
دیدار مدیر کل و معاونین با امام جمعه شهرستان خرمشهر
دیدار مدیر کل و معاونین با امام جمعه شهرستان خرمشهر
دیدار مدیر کل و معاونین با امام جمعه شهرستان خرمشهر
دیدار مدیر کل و معاونین با امام جمعه شهرستان خرمشهر
دیدار مدیر کل و معاونین با امام جمعه شهرستان خرمشهر
دیدار مدیر کل و معاونین با امام جمعه شهرستان خرمشهر
دیدار مدیر کل و معاونین با  امام جمعه شهرستان خرمشهر
دیدار مدیر کل و معاونین با  امام جمعه شهرستان خرمشهر