دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
 
برگزاری رژه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی
برگزاری رژه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی
برگزاری رژه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی
برگزاری رژه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی
برگزاری رژه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی
برگزاری رژه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی
برگزاری رژه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی
برگزاری رژه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی
برگزاری رژه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی
برگزاری رژه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی
برگزاری رژه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی
برگزاری رژه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی
برگزاری رژه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی
برگزاری رژه تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی به مناسبت روز آتش نشانی