چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
 
ساختمان قدیمی بندر خرمشهر در فهرست آثار ملی دفاع مقدسی وزارت میراث فرهنگی ثبت شد.
ساختمان قدیمی بندر خرمشهر در فهرست آثار ملی دفاع مقدسی وزارت میراث فرهنگی ثبت شد.
ساختمان قدیمی بندر خرمشهر در فهرست آثار ملی دفاع مقدسی وزارت میراث فرهنگی ثبت شد.
ساختمان قدیمی بندر خرمشهر در فهرست آثار ملی دفاع مقدسی وزارت میراث فرهنگی ثبت شد.
ساختمان قدیمی بندر خرمشهر در فهرست آثار ملی دفاع مقدسی وزارت میراث فرهنگی ثبت شد.
ساختمان قدیمی بندر خرمشهر در فهرست آثار ملی دفاع مقدسی وزارت میراث فرهنگی ثبت شد.
ساختمان قدیمی بندر خرمشهر در فهرست آثار ملی دفاع مقدسی وزارت میراث فرهنگی ثبت شد.
رسانه جدید