دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید سردار صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در بازدید از رودخانه اروند بر لزوم انجام لایروبی این رودخانه تأکید کرد
بازدید سردار صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در بازدید از رودخانه اروند بر لزوم انجام لایروبی این رودخانه تأکید کرد
بازدید سردار صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در بازدید از رودخانه اروند بر لزوم انجام لایروبی این رودخانه تأکید کرد
بازدید سردار صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در بازدید از رودخانه اروند بر لزوم انجام لایروبی این رودخانه تأکید کرد
بازدید سردار صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در بازدید از رودخانه اروند بر لزوم انجام لایروبی این رودخانه تأکید کرد
بازدید سردار صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در بازدید از رودخانه اروند بر لزوم انجام لایروبی این رودخانه تأکید کرد
بازدید سردار صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در بازدید از رودخانه اروند بر لزوم انجام لایروبی این رودخانه تأکید کرد
بازدید سردار صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در بازدید از رودخانه اروند بر لزوم انجام لایروبی این رودخانه تأکید کرد