چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

ارتباط با ما -> ارتباط با مدیران

محمد محسنی قلعه قاضی مدیر کل بندر

 • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
 • : 06153507001
 • : 7001-4
 • : 06153513422

صالح کوثری زاده معاون فنی و مهندسی

 • : 06153507116
 • : 7116
 • : 06153507117
 • :

مهران میدری معاون بندری و اقتصادی

 • : اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
 • : 06153507101
 • : 7101

مهدی فرمهینی فراهانی معاون دریایی

 • : 06153507700
 • : 7700

سعید پویان راد معاون طرح و توسعه

 • : 06153521425
 • : 7035-6
 • :