سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰
 

قوانین و مقررات - >دریایی - >دستورالعمل های بندر خرمشهر- > لزوم رعایت دستورالعمل ها

دستورالعملهای دریایی بندر خرمشهر

 لزوم گردآوری و تنظیم مجموعه دستورالعملی که دربردارنده مقررات مرتبط با وظایف فرماندهان/مالکان شناورها و شرکتهای نمایندگی باشد ، از دیرباز احساس می شده است . باعنایت بدین مسئله ، کارشناسان امور دریایی بندرخرمشهر بر آن شدند تا مجموعه دستورالعملی را در ارتباط با رعایت نکات مهم ایمنی و حفظ محیط زیست دریایی فراهم نمایند .

بدیهی است که ارتقاء سطح ایمنی و حفظ محیط زیست دریایی موجب حفظ و سلامتی جان افراد میگردد و در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ ایمنی دریایی ، اداره امور دریایی بندرخرمشهر بعنوان نماینده سازمان بنادر و دریانوردی که متولی قوانین دریایی کشور عزیزمان ایران می باشد اهتمام به تهیه این دستوراالعمل نموده است .

امیداست با اجرا و بهره برداری مناسب از دستورالعمل تهیه شده ، شاهد ارتقاء سطح ایمنی و حفظ محیط زیست دریایی در بندرخرمشهر باشیم .

 این دستورالعمل در سه بخش بشرح ذیل ارائه می گردد :

الف ـ رعایت اصول و نکات ایمنی

ب ـ رعایت اصول و نکات حفظ محیط زیست دریایی

ج ـ رعایت اصول اخذ مجوزهای لازم