سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
 

قوانین و مقررات - >دریایی - >دستورالعمل های بندر خرمشهر- > رعایت اصول و نکات ایمنی

رعایت اصول و نکات ایمنی 

 1) فرمانده شناور موظف به اجرای دستورات امور دریایی بندر که توسط برج کنترل به شنـاور ابلاغ می گردد ، می باشد . 

2) درصورتیکه شناوری بنا به دلایلی قادر به اعلام زمان تقریبی ورود و یا حضور در ایستگاه راهنمایی اروندرود نباشد ، تمامی مسئولیت خسارات ناشی از تاخیر شناور برعهده مالک شناور وشرکت نمایندگی آن می باشد.
3) پایلوت یا راهنما فردی است با تجربه و آشنـا به قوانیـن ناوبری و اقلیـم خاص جغرافیایـی منطقه که می تواند درموارد مختلف به فرمانده شناور در امر ناوبری در زمان ورود به بندر و گذر از آبراه حسـاس اروند توصیـه های لازم را گوشزد نماینـد . بنابراین فرمانده شناور می بایست توصیه های راهنمایان را درمواردمختلف جدی بگیرد .
4) کلیه شناورهای موجود در بندر می بایست با هماهنگی کامل امور دریایی بندر و کسب اجازه از برج کنترل جهت انجام هرگونه عملیات اعم از جابجایی ، جداسازی ، پهلوگیری ، لنگراندازی و غیره عمل نماید .
5) شناور از هنگام ورود به بندر (اسکله ـ لنگرگاه) تا زمان خروج موظف به روشن نگهداشتن بیسیم شناور (V.H.F) و شنود 24 ساعته روی کانال 16 می باشد (عدم پاسخ دهی و هرگونه تاخیر و پیامد آن به عهده فرمانده شناور خواهد بود).
6) کلیه یدک کشهای موجود در بندر موظفند در مواقع لزوم دراختیار مسئولین بندر قرار گیرند .
7) درطول مدت توقف در کنار اسکله (کلیه ساعات شبانه روز) فرمانده یا جانشین واجد شرایط وی که توانایی مانور با شناور را داشته باشد به همراه حداقل نصف پرسنل شناور جهت انجام عملیات درمواقع ضروری می بایست روی شناور حضورداشته باشند و مسئولیت هرگونه خسارات احتمالی برعهده فرمانده و مالک شناور خواهدبود .
8) در هر شناور یکی از افسران می باست بعنوان افسر ایمنی تعیین و همکاری مناسبی با مسئولین ایمنی بندر داشته باشد .
9) فرمانده شناور موظف است با رعایت کلیه موارد ایمنی از انجام هرعملی که بنا به تشخیص اداره امور دریایی به تاسیسات بندر و شناورهای دیگر خسات وارد می نماید جداً خودداری نماید .
10) لازم است مادامیکه شناور در بندر حضور دارد ، فرد مسئول نگهبانی بصورت شبانه روز ورود و خروج افراد را کنترل نماید .
11) فرمانده شناور می بایست تمرینات اطفاء حریق و ترک کشتی را طبق Muster List بصورت ماهیانه انجام داده و در دفتر Log book پل فرماندهی ثبت نماید .
12) فرمانده شناور می بایست در مواقعی که شناور در کنار اسکله مستقر است نسبت به نصب پلکان ورودی ایمن از اسکله به شناور و بالعکس اقدام نماید و درزمان تاریکی ، روشنایی محل ورودی شناور را تامین نماید .
13) کلیه پرسنل شناور می بایست ملبس به لباس کار ، کفش و کلاه ایمنی باشند ومسئولیت آن بعهده فرمانده شناور می باشد .
14) عملیات تخلیه و بارگیری می بایست طبق اصول بارگیری و کار با کالا انجام گیرد و مسئولیت و خسارت ناشی از هرگونه عدم رعایت اصول بارگیری و تعادل شناور بعهده فرمانده شناور می باشد .
15) فرمانده شناور می بایست کلیه مراقبتهای لازم را در ارتباط با کالاهای خطرناک درنظر بگیرد .
 
16) فرمانده شناور می بایست درهنگام خروج شناور نسبت به مهارایمن کالا (Cargo Lashing) اطمینان لازم را بدست آورد .
 
17) شناور می بایست پس از تخلیه و بارگیری در اسرع وقت بندر را ترک و اقدامات لازم برای گرفتن آب اشامیدنی ، سوخت و آذوقه قبل از اتمام عملیات تخلیه و بارگیری صورت پذیرد .
18) عملیات به آب اندازی قایق نجات در بندر اکیداً ممنوع بوده و فقط با کسب مجوز از امور دریایی بندر میسر می باشد .