سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰
 

قوانین و مقررات - >دریایی - >دستورالعمل های بندر خرمشهر- >رعایت اصول اخذ مجوزهای لازم

رعایت اصول و اخذ مجوزهای لازم
 
1) نماینده شناور می بایست قبل از ورود شناور طی فرم مخصوص (تقاضای تحویل مواد زائد نفتی (اعم از آب خن ـ اسلاج و روغن سوخته) درخواست خود را به امور دریایی اعلام و نیز پس از تخلیه و تحویل آن به مراجع مربوطه (درحال حاضر شرکت پرشیا نشل) فرم مخصوص (رسید دریافت مواد زائد نفتی) توسط سرمهندس شناور تایید و گواهینامه مربوطه توسط امور دریایی صادر می شود.
2) تعمیرات موتور ،جوشکاری ، برشکاری (کارگرم) درکنار اسکله و لنگرگاه داخلی اکیداً ممنوع بوده و فقط با کسب مجوز از امور دریایی بندر و با رعایت مسائل زیر قابل انجام است :
2-1- درمورد تعمیرات موتور که به عدم عملیاتی بودن شناور منجر خواهدشد ، نماینده شناور موظف است به امور دریایی اعلام و مجوز لازم را اخذ نماید و درصورت نیاز بندر به اسکله مربوطه حداکثر طی 2-6 ساعت شناور عملیاتی گردد و با موتور خود از اسکله جدا شود .
2-2- درمورد جوشکاری و برشکاری (کارگرم) با کسب مجوز از امور دریایی درصورتی مجاز است که مامورین آتش نشانی بندر با تجهیزات لازم حضور داشته باشند .
 علیرغم مسئولیت فرمانده و مالک شناور درمواردفوق این موضوع ناقص مسئولیت شرکتهای نمایندگی کشتیرانی نمی باشد .