سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰
 

قوانین و مقررات - >دریایی - >دستورالعمل های بندر خرمشهر- >نحوه برخورد با تخلفات

                                              
                                                نحوه برخورد با تخلفات 
 
ـ تذکر کتبی به شرکت کشتیرانی و یا نمایندگی آن و همچنین فرمانده شناور و اخذ تعهد کتبی برای عدم تکرار تخلف
ـ حضور موسسه رده بندی مربوطه بر روی شناور و اخذ تایید از موسسه رده بندی مربوطه
ـ تغییر نوبت تخلیه یا بارگیری شناور به آخرین نوبت
ـ انتقال شناور به لنگرگاه داخلی و دریافت هزینه های ورود مجدد
ـ ضبط گواهینامه هریک از دریانوردان متخلف
ـ جلوگیری از فعالیت افراد دریایی ناآشنا به وظایف شغلی خود به مرکز آموزشی بمنظور گذراندن دوره آموزشی مربوطه
ـ درصورتی که تخلفات تکرار گردد بندر از ورود مجدد شناور متخلف به بندر جلوگیری خواهدکرد.
ـ معرفی متخلف به مراجع قضایی جهت رسیدگی و پرداخت جرائم نقدی .