پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

اخبار

بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری خرمشهر

بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری خرمشهر

بازدیدمدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی از مجتمع بندری خرمشهر2
بازدیدمدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی از مجتمع بندری خرمشهر7
بازدیدمدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی از مجتمع بندری خرمشهر6
بازدیدمدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی از مجتمع بندری خرمشهر5
بازدیدمدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی از مجتمع بندری خرمشهر4
بازدیدمدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی از مجتمع بندری خرمشهر3
بازدیدمدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی از مجتمع بندری خرمشهر1

۱۳ آبان ۱۳۹۶ ۰۹:۱۴
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۱۷۸