سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸
 

فناوری اطلاعات و ارتباطات ->سیستم های نرم افزاری --> سیستمGCOMS

سیستم مدیریت کالای متفرقه (Gcoms) gcoms

   در راستای تسهیل فرآیند عملیات و چرخه حمل و نقل کالا، درگاه تبادل الکترونیکی مدیریت اطلاعات کالای متفرقه موسوم به gcoms gateway جهت ارسال مانیفیست و ثبت نوبت شناورها در بنادر کشور راه اندازی گردید. از اهداف این سیستم، اتصال ادارات بندر و دریانوردی به گمرک، سازمان پایانه ها ، شرکت های حمل و نقل و شرکت های نمایندگی کشتیرانی تحت بستر Gcoms می باشد. با راه اندازی این سیستم، مراحل ورود بار و کالا به بنادر شامل تبادل پروانه مجوز ورود و خروج کالا از طریق گمرک، عملیات بانکی و پایانه های بار و کامیون به صورت یکپارچه مدیریت شده ، زمان انتظار کالا در بندر به طور چشمگیری کاهش می یابد و از مراجعه مستقیم صاحبان کالا به بخشهای مختلف جلوگیری خواهد شد.

 

   در حال حاضر این سیستم دربندرخرمشهر در قسمت های ذیل نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است :

 

-       اموردریایی جهت (ثبت اعلام ورود شناور)

-      برج کنترل (ثبت ورود و خروج یا جابجایی شناور)

-      دفتر کل اموربندری( ثبت مانیفستها)

-      ترمینال و انبارها (ثبت تالی ورود به انبار،جابه جایی ،قبض انبار،صدوربیجک)

-      احراز هویت گمرک(کنترل قبض انبارهای صادرشده در بندر و جلوگیری از جعل)

-      درآمد(صدورصورت حساب،صورت حساب متمم)

-      باسکول (ثبت اطلاعات و وزن کامیون های حامل کالا و تحویل پرینت بیجک)

-      درب خروج کامیون ها(کنترل بیجک های صادرشده)

 

       ----------------------------------------------------------

مزایای سیستم

-      بررسی و تغییر در عملیات سنتی و تبدیل آن به عملیات الکترونیکی 

-      حذف عملیات اضافی

-      مطابقت با نیازهای روز

-      دستیابی به یک وحدت رویه در زمینه ثبت و نگهداری کالا

-      جلوگیری از جعل و تقلب احتمالی در عملیات

-      دریافت گزارشات مفید و سریع مدیریتی از سیستم

-      در دسترس بودن اطلاعات از هر نقطه از بندر

-       ارتباط سامانه با سازمان و قابلیت کنترل وضعیت بندر از طرف سازمان

-       قابلیت ردگیری کالا توسط صاحبان کالا و شرکتهای کشتیرانی

-      بی نیازی به فضاهای زیاد جهت بایگانی اطلاعات به دلیل الکترونیکی بودن سیستم

 

           ----------------------------------------------------------

 

آینده نرم افزار

 

o     فعال سازی پرداخت الکترونیکی

o   ردیابی کالا در هر نقطه از بندر یا خارج از آن

o   ارتباط سامانه با پایانه ها

o   امکان صدور قبض انبار در شرکتهای کشتیرانی و رویت صورت حساب و مانیفست

o  ارتباط کامل بین سیستم های بندر و گمرک و امکان استفاده از فیلدهای مشترک دو سازمان