چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
 

فناوری اطلاعات و ارتباطات -> سیستم یکپارچه مالی

سیستم یکپارچه مالی

    سیستم یکپارچه مالی با نام نمادایران از سال 1385در سازمان بنادر و دریانوردی به اجرا درآمد.
زیر سیستم های مختلف بخش مالی به شرح ذیل در آن دیده شده است:  

          1. سیستم دفترداری
          2. سیستم دریافت و پرداخت
          3. سیستم حقوق و دستمزد
          4. سیستم تدارکات داخلی
          5. سیستم بودجه و اعتبارات
          6. سیستم انبار
          7. قیمت تمام شده
          8. سیستم تجمیع اطلاعات
          9. سیستم صورتهای مالی
         10. سیستم درآمد
         11. سیستم اموال

 امکان ارتباط این سیستم با سایر سیستم های عملیاتی سازمانی از جمله سیستم جامع اداری و اتوماسیون اداری و ... نیز وجود دارد .

نمادایران