چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
 

سیستم جامع آموزش کارکنان (جام) :

 

     توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان . پدیده ای است که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است.  امروزه با رشد روزافرون اطلاعات و همگان با پیچیده تر شدن مشاغل. بر اهمیت آموزش کارکنان نیز افزوده شده است .

     این نرم افزار مطابق با نظام جامع آموزش کارکنان دولت و تنها نرم افزار مورد تأیید دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد که مطابق با استاندارد  ISO 10015 و مبتنی بر فرایند چهار مرحله ای استاندارد مزبور (نیازسنجی. برنامه ریزی. برگزاری برنامه های آموزشی و ارزیابی دوره های آموزشی) تهیه گردیده است.

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زیر سیستم های نظام جامع آموزش کارکنان :  

-          تعیین نیازهای آموزشی مشاغل و شاغلین

-          طراحی شناسنامه آموزشی شاغلین

-          طراحی برنامه بلند مدت آموزشی منابع انسانی شرکت

-          طراحی نظام اندازه گیری ارزیابی آموزشهای مورد نیازمنابع انسانی

-          مکانیزاسیون مدیریت آموزش منابع انسانی

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 مزایای استفاده از سامانه جامع آموزش منابع انسانی:

o        یکپارچگی اطلاعات در کلیه واحدهای سازمان

o        امکان تفکیک وظایف آموزش در سطوح سازمانی با استفاده از رابطین آموزش

o     عدم نیاز انتقال فایل بین شعب و ستاد مرکزی یک سازمان به علت یکپارچه بودن  سیستم

o    امکان دسترسی و نظارت مدیران هر واحد به اطلاعات پرسنل زیر مجموعه خود

o      درخواست ثبت نام در دوره های آموزشی (برنامه ریزی آموزشی سالیانه)  به  

      صورت   Paperless

o          امکان دسترسی کاربران مختلف به سیستم با توجه به سطح دسترسی

سیستم جام