شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
 

تسهیلات و خدمات ـ > ورزشی ـ > معرفی فعالیت های ورزشی ـ > والیبال

 والیبال

در راستای سیاست سازمان بنادر و در جهت توسعه ورزشهای آبی و ساحلی ، هیأت والیبال این اداره کل با اجاره نمودن زمین والیبال ساحلی طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است .