شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
 

تسهیلات و خدمات ـ > ورزشی ـ > معرفی کمیته ورزش ـ > چارت تشکیلات

 

                                                         اعضاء کمیته ورزش بندر خرمشهر

 

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

آقای اقبال زائرسلیمانی

رئیس کمیته ورزش

آقای سعید فرحانیان زاده 

دبیر کمیته ورزش

آقای احمد رضا خنفری 

کارشناس تربیت بدنی 

آقای ابراهیم پور اکرمی 

رئیس هیأت ورزشهای خاص گارد و انتظامات

آقای کریم بدرایی 

رئیس هیأت ورزش آتش نشانی

آقای شهریار صفری

رئیس هیأت فوتبال

خانم شهلا موسوی 

رئیس هیأت بانوان