پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
 

تسهیلات و خدمات ـ > ورزشی ـ > پیام مدیر کل بندر

سخن مدیر کل محترم جناب آقای مهندس عادل دریس :

انسان سالم ، جامعه سالم و زندگی سالم هدف توسعه پایدار است و توسعه ورزش و تربیت بدنی به عنوان اقدام اساسی برای تأمین و تربیت سرمایه انسانی سالم و تندرست یک وظیفه ملی است . عمومی سازی ورزش زیر بنای سالم سازی انسان و جامعه می باشد ، چراکه تربیت بدنی بخش مهمی از تعلیم و تربیت است که از طریق حرکات و فعالیت های جسمانی قاعده مند و علمی فرآیند تکمیلی رشد را در همه ابعاد وجودی انسان فراهم می سازد و موجب بروز خلاقیت ها و استعدادها میگردد .

باید توجه داشت عملکرد انسان سالم است که زندگی و جامعه ای سالم را فراهم می سازد .ورزش و تربیت بدنی این توان را دارند که هم نیرو سازی کنند و هم جلوی انحرافات را بگیرند و در هزینه های کلان کشور صرفه جویی نمایند .

امید است با ورزشی سالم شاهد جامعه ای سالم و پویا باشیم .