پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
 

تسهیلات و خدمات ـ > امور مالی ـ > معرفی مرکز

 

هانی عباسیان

رئیس امور مالی

تلفـن  : 06153507070

دورنگار: 06153507071

                                                                      

 

شرح وظایف و مسئولیتهای  رئیس اداره امورمالی

 • نظارت بر حسن جریان کلیه امورقسمتهای تحت سرپرستی

 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین قسمتها

 • سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود و مسئولیت و اختیارات قسمتهای تحت سرپرستی

 • تعیین خط و مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

 • نظارت در تنظیم بودجه

 • شرکت در کمیسیونها ، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام ما فوق 

 

پورنگ جلیلیان

مسئول حسابداری

تلفن : 06153507069

                                                                      

 

شرح وظایف مسئول حسابداری

 • هماهنگی با قسمتهای مختلف حسابداری

 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دریافت و پرداختهای مالی

 • نظارت بر نحوه هزینه اعتبارات و رعایت قوانین بودجه

 • کنترل پرداختیها به پرسنل ، شرکتها و صورت وضعیتهای پیمانکاران

 • کنترل صورت و مغایرت بانکی و وجوه ارسالی از سازمان بابت هزینه و اندوخته

 • کنترل کلیه قراردادهای درآمدی و صورتحسابهای کالا و شناور و منابع درآمدی بندر

 • ارائه گزارشهای ماهانه به رئیس امورمالی در خصوص وضعیت اعتبارات هزینه و نقدینگی

 

ابراهیم دیراوی 

رئیس تدارکات

تلفن : 06153507110

                                                                      

 

 

شرح وظایف رئیس تدارکات

 • کنترل و بررسی کلیه درخواستهای خرید صادره از سوی ادارات و واحدهای مختلف اداری  

 • بررسی استعلام های اخذ شده جهت خرید

 • بررسی و کنترل شرکتها و فروشندگان سطح شهر و کشور

 • گزینش و انتخاب شرکتها و فروشندگان مختلف

 • نظارت و کنترل برگزاری کلیه معاملات متوسط در واحدهای اداری

 • بررسی و کنترل کلیه اقلام از لحاظ مارک و کیفیت

 

ستار نیک اقبال 

مسئول دایره لیست

تلفن : 06153507104

                                                                      

 

 

شرح وظایف مسئول دایره لیست

حقوق و مزایای کارکنان اعم از رسمی سازمانی ، پیمانی ، کشوری ، کارگری و قرارداد مستقیم پس از تایید کارکرد توسط اموراداری ( حضور و غیاب ) باضافه مزایای غیر مستمر از قبیل پاداش و... بصورت ماهانه محاسبه و پرداخت میگردد اسناد حقوقی نیز پس از تایید لیستهای ماهانه صادر میشود فیشهای حقوقی پرسنل شاغل از طریق  پورتال داخلی  برای آنان ارسال میگردد .

 

امور بازنشستگان

تلفن : 06153507104                                                                      

 

 

شرح وظایف امور بازنشستگان

بازنشستگان  و وظیفه بگیران به دو نوع ، سازمانی و کشوری بر حسب زمان اشتغال تقسیم می شوند که حقوق بازنشستگان سازمانی بصورت ماهانه از سازمان مرکزی ارسال و باضافه مزایای دیگری ( کمک هزینه عائله مندی حق اولاد و  ... ) ماهانه پرداخت میشوند حقوق بازنشستگان کشوری بر اساس احکامی که سازمان بازنشستگی کشوری هر ساله صادر میگردد تنظیم و به اضافه مزایای مستمر از قبیل ( کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد و . . . ) پرداخت میگردد .

بیمه بازنشستگی پرسنل بر حسب نوع استخدام و نوع صندوق بازنشستگی پس از پرداخت حقوق به سازمان مربوطه جهت در نظر گرفتن سوابق کارکنان ارسال میگردد .

از دی ماه سال 89 ، فیش حقوقی بازنشستگان ، در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیکی  و اهداف بندر خرمشهر و بمنظور کاهش مراجعات حضوری و تکریم ارباب رجوع ، به صندوق پست الکترونیکی سازمانی آنها ارسال میگردد .

 

ماندانا ولد بیگی

مسئول درآمد

تلفن : 06153507661

دورنگار: 06153522236

                                                                      

 

 

شرح وظایف مسئول درآمد

 • دریافت گزارشهای ده روزه درآمد سهم بندر از ترمینالها و صدور اسناد حسابداری مالی و شناسایی درآمد حاصل از انبارداری – باربری و سایر عوارض تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر

 • ارتباط با سازمان در خصوص ارسال گزارشها و اطلاعات مورد نیاز

 • صدور صورتحساب عوارض بندری جهت شناورهای ورودی و خروجی

 • کنترل صورت حسابهای شناورها و واریزی های صاحبان شناور و شرکتهای کشتیرانی با صورتحساب بانک و باطل کردن فیشهای دریافتی

 • بایگانی صورتحسابهای شناور به تفکیک شرکتها و شماره و تاریخ در زونکن های مربوطه

 • صدور نامه های اجاره و مفاصاحساب ارزی و ریالی و اعلام بدهی به شرکتهای طرف قرارداد

 • بررسی و رسیدگی صورتحسابهای صادره توسط ترمینال کاوه و کانتینر ( تعرفه و مبالغ واریزی ) بصورت روزانه

 • بررسی و باطل کردن فیشهای مربوطه به صورت روزانه

 • بایگانی و طبقه بندی صورتحسابهای دریافتی از ترمینالها بر اساس شماره صورتحساب و تاریخ

 • دریافت فیشهای اصلاحیه مانیفست و صدور مجوز از ارباب رجوع به صورت روزنامه ( تاییدیه )

 • بررسی بیمه نامه ها و انجام هماهنگی های لازم با ترمینالهای بهره بردار در ارتباط با بیمه نامه های دریافتی از ارباب رجوع

 • رسیدگی به صورتحسابهای THC و کانتینر خالی و بایگانی آنها ( ماهیانه )

 • ارائه گزارشهای مختلف از جمله تهیه لیست قراردادهای درآمدی – بدهکاران تجاری – بدهکاران رسوبی ، مقایسه درآمدی و غیره