سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰
 

تسهیلات و خدمات ـ > امور مالی ـ > راهنمای متقاضیان ـ > شماره حسابها

 

ردیف

نام حساب

شماره حساب

1

حساب هزینه

7864522061 بانک تجارت شعبه بندر و دریانوردی

2

حساب حقوق

7864522053 بانک تجارت شعبه بندر و دریانوردی

3

حساب اندوخته

7864522060 بانک تجارت شعبه بندر و دریانوردی

4

حساب سپرده

2176452203007 بانک ملی مرکزی

5

حساب درآمد

2176452204005 بانک ملی مرکزی

6

حساب ترمینال کاوه

0105463844002 بانک ملی مرکزی

7

حساب ترمینال کانتینر

0105596052009 بانک ملی مرکزی

8

حساب مالیات بر ارزش افزوده

02176452212003 نزد بانک ملی مرکزی

9

حساب بیمه البرز

0106026076002 نزد بانک ملی مرکزی