پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
 

تسهیلات و خدمات -> دریایی -> آبرسانی به شناور ها

نام خدمت : آبرسانی به شناورها

دستگاه ارائه دهنده خدمت : سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت ارائه دهنده خدمت : اداره کل بندر و دریانوردی خوزستان-بندر خرمشهر

تعریف خدمت : آبرسانی به شناورها از طریق لاین شهری در کنار اسکله  انجام میشود.

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : دستورالعمل های سازمانی

زمان میانگین برای سرویس : متغیر با میزان در خواست آب

هزینه های مربوط به انجام خدمت : طبق دستورالعملهای سازمانی(تعرفه فروش آب به کشتی ها ، نرخ کرایه ساعتی یدک کش ها

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : درخواست کشتیرانی و فرم تکمیل شده ی میزان آب درخواستی

نحوه دسترسی به خدمت : پس از ارائه درخواست کتبی نماینده کشتیرانی و تاییدیهای مورد نظر و صدور حواله اب توسط خدمات دریایی  و ارسال به قسمت آبرسانی جهت تحویل آب به شناور

آدرس محل مراجعه : خرمشهر-میدان شهید مولودی –اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر-مرکز تک پنجره ای –اداره امور دریایی

تلفن:3-06324222801