پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
 

تسهیلات و خدمات -> دریایی ->کنترل و بازرسی شناور های تحت پرچم

نام خدمت : کنترل و بازرسی کشتیهای تحت پرچم (FSC)و خارجی (psc)

دستگاه ارائه دهنده خدمت : سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت ارائه دهنده خدمت : اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان-بندر خرمشهر

تعریف خدمت : کنترل و بازرسی فنی و ایمنی از کشتیهای تحت پرچم جمهوری اسلامی در جهت تطبیق با کنوانسیونهای بین المللی و قوانین ملی و ارتقای ایمنی دریانوردی و حفظ محیط زیست دریایی

سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : شرکت های کشتیرانی و مالکان شناورهای تحت پرچم

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : کلیه کنوانسیونها و کدهای بین المللی - دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتیها – قوانین و مقررات ملی

زمان میانگین برای سرویس : مطابق برنامه ریزی مراکز FSC

هزینه های مربوط به انجام خدمت : در صورت توقیف شناور فقط جهت کشتی های خارجی  psc) )هزینه کارشناسی مجدد طبق ظرفیت نا خالص شناور مصوبه به سازمان دریافت میشود

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه مستقیم

آدرس محل مراجعه :  خرمشهر –میدان شهید مولودی –اداره کل بندر و دریانوردی –ساختمان تک پنجره ای –اداره امور دریایی

تلفن :3-06324222801