پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
 

تسهیلات و خدمات ->دریایی ->عملیات صدور خروج شناور ها

نام خدمت : صدور مجوز خروج شناورها

دستگاه ارائه دهنده خدمت : سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت ارائه دهنده خدمت : اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان-بندر خرمشهر

نام خدمت : صدور مجوز خروج شناورها

تعریف خدمت : انجام کلیه اموراتی که از زمان درخواست صدور اجازه حرکت توسط کشتیرانی انجام میشود و پس از تائید نماینده مالی و isps جهت شناورهای بالای 500 تن ،کارشناس کنترل بازرسی کشتی اجازه حرکت صادر میگردد.

سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : شرکت های کشتیرانی

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : دستور العمل اجرایی ثبت و تعیین نوبت ، صدور اجازه حرکت و ...

زمان میانگین برای سرویس : پانزده دقیقه

هزینه های مربوط به انجام خدمت : هزینه ای ندارد

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : پروانه حرکت گمرکی، مانیفیست ورود و خروج ، لیست ملوانان ، اجازه حرکت بندر قبلی ، بیمه نامه برای لنجها ، گواهی نامه یدک کشی برای یدک کشها با بارج-تایید کنترل و بازرسی

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری و نماینده کشتیرانی شناورهای فلزی –ناینده تعاونی لنجداران جهت شناورهای چوبی

آدرس محل مراجعه : خرمشهر –میدان شهید مولودی –اداره کل بندر و دریانوردی –ساختمان تک پنجره ای –اداره امور دریایی

تلفن :3-06324222801