سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰
 

تسهیلات و خدمات ->دریایی ->عملیات راهنمایی شناور ها

نام خدمت : عملیات راهنمایی شناورها

دستگاه ارائه دهنده خدمت : سازمان بنادر و دریانوردی

شرکت ارائه دهنده خدمت : اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان -خرمشهر

تعریف خدمت : هدایت شناورها از لنگرگاه به سمت اسکله و بالعکس و انجام عملیات پهلودهی و جداسازی شناورها

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : دستورالعمل های سازمانی

زمان میانگین برای سرویس : متغییر است

هزینه های مربوط به انجام خدمت : طبق تعرفه ها و دستورالعمل های سازمانی که در وب سایت بندر آمده است

نحوه دسترسی به خدمت : از طریق هماهنگی خدمات دریایی با برج کنترل و هماهنگی با مسئول امور راهنمایان جهت اختصاص راهنما برای ورود یا خروج شناور

آدرس محل مراجعه : خرمشهر –میدان شهید مولودی –اداره کل بندر و دریانوردی –ساختمان تک پنجره ای –اداره امور دریایی

تلفن : 3-06324222801