پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

فهرست مناقصه ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/8 با موضوع نظافت و پاکسازی محوطه و ساختمان های اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
95/8 ۳ آبان ۱۳۹۵ ۶ آبان ۱۳۹۵ ۲۳ آبان ۱۳۹۵ ۲ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری شبکه برق اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر
95/7 ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران (6/95 ) نظارت عالیه بر پروژه های سرمایه گذاری بندر خرمشهر
95/6 ۳ مهر ۱۳۹۵ ۷ مهر ۱۳۹۵ ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ۱ مهر ۱۳۹۵ استعلام ارزیابی کیفی
تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات گیت های ورودی بندر خرمشهر
95/2 ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ۵ مهر ۱۳۹۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ فراخوان
آگهی شناسایی سرمایه گذار موضوع سرمایه گذاری : احداث و بهره برداری از نیروگاه برق بندر خرمشهر
  ۶ مرداد ۱۳۹۵ ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ۵ مرداد ۱۳۹۵ آگهی شناسایی سرمایه گذار
موضوع مناقصه : تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (PM) ابنیه و اماکن اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
95/4 ۴ مرداد ۱۳۹۵ ۷ مرداد ۱۳۹۵ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ۳ مرداد ۱۳۹۵ مناقصه
((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/5 )) موضوع : اجاره زمانی یدک کش از بخش خصوصی
95/5 ۵ مرداد ۱۳۹۵ ۵ مرداد ۱۳۹۵ ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ۳۰ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره20/94))راهبری خودروهای ملکی اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر
94/20 ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ مناقصه
موضوع : ((آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 18/94 ))تعمیرات اساسی وتوسعه ی ساختمان آتش نشانی اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر
18/94 ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ۳ اسفند ۱۳۹۴ ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ مناقصه
آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 17/94 موضوع مناقصه : احداث برج کنترل ترافیک دریایی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
17/94 ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ مناقصه