چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/مناقصه و مزایده/فهرست مناقصه های بندر خرمشهر

فهرست مناقصه ها

نوععنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامه نوبت اولتاریخ پایانوضعیت
مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1213395 ۷ دی ۱۳۹۰ ---
مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1210343 ۲۰ آذر ۱۳۹۰ ---
مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1/210/343 ۱۰ آذر ۱۳۹۰ ---
مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1201590 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ ---
مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1201490 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰ ---
مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1200316 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ ---
مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1200317 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ ---
مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1/197/917 ۱ شهریور ۱۳۹۰ ---
فراخوان
امور حقوقی و قراردادها
1/197/599 ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۰ ---
مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
  ۳۰ تیر ۱۳۹۰ ---