دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
 

فهرست مناقصه ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
امور حقوقی و قراردادها
1213395 ۷ دی ۱۳۹۰ مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1210343 ۲۰ آذر ۱۳۹۰ مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1/210/343 ۱۰ آذر ۱۳۹۰ مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1201590 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1201490 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰ مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1200316 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1200317 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1/197/917 ۱ شهریور ۱۳۹۰ مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1/197/599 ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۰ فراخوان
امور حقوقی و قراردادها
  ۳۰ تیر ۱۳۹۰ مناقصه