جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
 
سازمان بنادر و دریانوردی/مناقصه و مزایده/فهرست مناقصه های بندر خرمشهر

فهرست مناقصه ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
امور حقوقی و قراردادها
1213395 ۷ دی ۱۳۹۰ --- مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1210343 ۲۰ آذر ۱۳۹۰ --- مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1/210/343 ۱۰ آذر ۱۳۹۰ --- مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1201590 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ --- مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1201490 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰ --- مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1200316 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ --- مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1200317 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ --- مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1/197/917 ۱ شهریور ۱۳۹۰ --- مناقصه
امور حقوقی و قراردادها
1/197/599 ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۰ --- فراخوان
امور حقوقی و قراردادها
  ۳۰ تیر ۱۳۹۰ --- مناقصه