سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

ترمینال جنرال کارگو

 

ترمینال جنرال کارگو  

شرکت خدمات دریایی بندری کاوه 

مدیر عامل   :  صادق کاوه 

محل کـار     :    بنــدر خرمشــهر 

شماره تلفن محل کار   :    06153507568

شمـــــــاره همـــراه   :            09171611407