یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

ترمینال مسافری

 

ترمینال مسافری   

شرکت بندر بویه  

مدیر عامل   :  عبدالرضا نیک نژاد 

محل کـار     :    سالن مسافری خلیج فارس (بنــدر خرمشــهر) 

شماره تلفن محل کار   :    06153507170 

شمـــــــاره همـــراه   :            09171310760