یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

ترمینال کانتینر

 

ترمینال کانتینر 

شرکت فن آوران دریا گستر جنوب اروند  

مدیر عامل   :   سیدمنصور موسوی زاده 

محل کـار     :    بنــدر خرمشــهر 

شماره تلفن محل کار   :    06153501568

شمـــــــاره همـــراه   :            09166340348