جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
 

آقای ادریس پور

 • : شناورسازان میثاق
 • : 09166336032
 • : 06324281420

آقای بریمانی

 • : اروندان 1 و 2
 • : 061-53532335
 • : 3320-3321-3312
 • : 563582355

آقای جهانگیری

 • : شرکت موج شکن اروند
 • : 06314444480-1
 • : 09132299244

آقای حمیداوی

 • : شرکت مینوبار اروند
 • : 09161311030

آقای موسوی جرف

 • : شرکت دلوار کشتی آبادان
 • : 06312227736
 • : 09161311355-09166315508

شمسی مهر

 • : ارشیا ساحل کارون
 • : 06324211815
 • : 09161314420

امیر شوقی

 • : شناوران زیبا
 • : 09161313959-09166331675
 • : 06324223165

حسن جهانگیری

 • : شهاب دریا اروندان
 • : 09131947138
 • : 09131947138

خسرو شوکت

 • : صنایع دریایی شوکت
 • : 09161314084
 • : 06313337922

رضا زند

 • : صنایع دریایی نوح جنوب
 • : 06312230070
 • : 09166337969
 • : 06314425564

محمد حسین مطوری

 • : شناورسازان امواج
 • : 09161514453

مهندس بحیرایی مدیر عامل

 • : مجتمع صنایع دریایی شهید موسوی
 • : 06324234857
 • : 06324234858

اسداله رحمانی مدیر عامل

 • : صنعت و دریا
 • : 06324283692-3
 • : 06324283613