چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/حقوق شهروندی/کارشناسان سامانه های الکترونیکی

ارتباط با کارشناسان

شماره های داخلی تماس با کارشناسان سامانه های مرتبط با خدمات -  (شماره گیری : 06153522801)

سامانه  کالای کانتینری و متفرقه  (فرایندهای مرتبط با تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر)   :   داخلی  7395

سامانه جامع دریایی (فرایندهای دریایی مرتبط با شناورها و استانداردهای آموزش)        :   داخلی 7757

صدور مجوز شرکت های کارگزاری دریایی بندری     :     داخلی 7696

خدمات مرتبط با سواحل و بنادر و سامانه   GIS       :     داخلی 124